ประกาศขอโควตารอบแรก ภาค 2/2561

สถาบันภาษาเปิดให้ขอโควตาวิชา EL 2xx, EL 3xx รอบแรก ภาค 2/2561 ทาง www.litu.tu.ac.th ใน ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2561 เท่านั้น (ตามปฏิทินการศึกษาชั้นปริญญาตรี) การขอโควตาวิชา EL สามรถขอได้ 2 รายวิชาต่อภาคการศึกษา โดยให้ขอรายวิชาละ 1 section เท่านั้น ถ้านักศึกษาขอ 2 รายวิชา รายวิชาที่ 2 จะต้องขอ section ที่แตกต่างจากรายวิชาแรก และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ไม่ตรงกันเช่น ขอรายวิชา EL 201 section 3200 อีกรายวิชาจะต้องขอรายวิชาอื่นที่ไม่ใช่ section 3200 และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ มิให้เป็นวันเดียวกัน หากขอโควตาแล้วไม่จดทะเบียนเรียน โปรแกรมจะบันทึกรหัสนักศึกษา หากนักศึกษาขอโควตาในคราวต่อไปจะจัดอันดับการได้รับโควตาเป็นอันดับสุดท้าย หลักเกณฑ์การพิจารณาโควตา หลักเกณฑ์การพิจารณาโควตา พิจารณาให้นักศึกษาที่รายวิชานั้นๆกำหนดเป็นวิชาบังคับของคณะตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ก่อน ให้ความสำคัญตามลำดับชั้นปี โดยพิจารณาจากปีสูงก่อน ดาวน์โหลดกำหนดเวลาบรรยายลักษณะวิชาต่างๆประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

ขยายเวลาการรับสมัครสอบ TU-STEPS รอบ 5/2018

ขยายเวลารับสมัครสอบ TU-STEPS รอบ 5/2018 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 (สอบวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561) สมัครด้วยตนเองที่สถาบันภาษา มธ.ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (วันเสาร์ – อาทิตย์ , วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ)

การรับผลสอบ TU-STEPS รอบ 4/2018

ประกาศเรื่องการรับผลสอบ TU-STEPS รอบ 4/2018 (สอบวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561) ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ผลสอบ TU-STEPS รอบ 4/2018 ได้จัดส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของท่านแล้ว และผู้ที่แจ้งความจำนงค์รับผลสอบด้วยตนเอง สามารถมารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา มธ. ท่าพระจันทร์ และ สถาบันภาษา มธ. ศูนย์รังสิต (ตามที่ท่านแจ้งไว้ท้ายใบสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TU-STEPS รอบ 4/2018

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TU-STEPS สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไปครั้งที่ 4/2018 สอบวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 **ผู้สมัครสอบกรุณานำบัตรประชาชน แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในห้องสอบ และเตรียมปากกา , ดินสอ 2B , ยางลบ ในการทำข้อสอบ** รายชื่อและห้องสอบ Download

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้และไม่ได้โควตารอบสอง ภาค 1/2561

ประกาศโควตารอบสอง ภาค 1/2561 นักศึกษาที่ได้โควตารอบ 2 วิชา EL ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ตามรายชื่อที่ประกาศ จะต้องจดทะเบียนในช่วงเพิ่ม-ถอนระหว่างวันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2561 ตามปฏิทินการศึกษาชั้นปริญญาตรีปีการศึกษา 2561 ถ้าไม่จดทะเบียนตามกาหนดถือว่าสละสิทธิ์โควตา – ไม่รับเปลี่ยน Section หรือ Group  – นักศึกษาที่ไม่เข้าเรียนตาม Section หรือ Group ที่ได้รับโควตา สถาบันภาษา  จะไม่รับผิดชอบในการออกเกรด หรือปัญหาใดๆ  – นักศึกษาที่ไม่ได้ขอโควตาไม่สามารถจดทะเบียนเรียนวิชา EL ได้  – ไม่รับจดทะเบียนนอกระบบ ประกาศโควตารอบสอง ภาค 1/61 Download รายชื่อผู้ที่ ได้ โควตารอบแรก ภาค 1/61 Download รายชื่อผู้ที่ ไม่ได้ โควตารอบแรก ภาค 1/61 Download

ขยายเวลาการรับสมัครสอบ TU-STEPS รอบ 4/2018

ประกาศเรื่องขยายเวลาการรับสมัครสอบ ขยายเวลารับสมัครสอบ TU-STEPS รอบ 4/2018 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 (สอบวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561) สมัครด้วยตนเองที่สถาบันภาษา มธ.ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (วันเสาร์ – อาทิตย์ , วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ)

ประกาศขอโควตารอบสอง ภาค 1/2561

ประกาศโควตารอบสอง ภาค 1/2561 นักศึกษาที่ไม่ได้ขอโควตารอบแรกหรือได้โควตาแล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียน และมีความประสงค์จะจด ทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2561 ให้ขอโควตารอบสองในระหว่างวันที่ 10 – 20 กรกฎาคม 2561 ทาง www.litu.tu.ac.th (เฉพาะรายวิชาที่มีที่ว่างเท่านั้น) การขอโควตาวิชา EL สามารถขอได้ 2 รายวิชาต่อภาคการศึกษา โดยให้ขอรายวิชาละ 1 section เท่านั้น ถ้านักศึกษาขอ 2 รายวิชา รายวิชาที่ 2 จะต้องขอ section ที่แตกต่างจากรายวิชาแรก และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ไม่ตรงกัน เช่น ขอรายวิชา EL 201 section 3200 อีกรายวิชาจะต้องขอรายวิชาอื่นที่ไม่ใช่ section 3200 และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ มิให้เป็นวันเดียวกัน หากขอโควตาแล้วไม่จดทะเบียนเรียน โปรแกรมจะบันทึกรหัสนักศึกษา หากนักศึกษาขอโควตาในคราวต่อไปจะจัดอันดับการได้รับโควตาเป็นอันดับสุดท้าย หลักเกณฑ์การพิจารณาโควตา หลักเกณฑ์การพิจารณาโควตา พิจารณาให้นักศึกษาที่รายวิชานั้นๆกำหนดเป็นวิชาบังคับของคณะตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ก่อน ให้ความสำคัญตามลำดับชั้นปี โดยพิจารณาจากปีสูงก่อน ประกาศโควตารอบสอง ภาค

Read More

ประกาศเรื่องการรับผลสอบ TU-STEPS รอบ 3/2018

ประกาศเรื่องการรับผลสอบ TU-STEPS รอบ 3/2018 (สอบวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ผลสอบ TU-STEPS รอบ 3/2018 ได้จัดส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของท่านแล้ว และผู้ที่แจ้งความจำนงค์รับผลสอบด้วยตนเอง สามารถมารับผลสอบได้ทั้ง มธ. ท่าพระจันทร์ และ มธ. ศูนย์รังสิต (ตามที่ท่านแจ้งไว้ท้ายใบสมัคร) สถาบันภาษา มธ. ท่าพระจันทร์ และ ศูนย์รังสิต ปิดทำการวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 และ วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เนื่องจากอบรมพนักงาน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้และไม่ได้โควตารอบ 1/61

ประกาศโควตารอบแรก ภาค 1/2561 – ควรตรวจดูรายชื่อทุก SEC/GR นักศึกษาที่ได้โควตาตามรายชื่อที่ประกาศ ต้องจดทะเบียนเรียน ตามกำหนดของสำนักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้      • รุ่น 55-58 จดทะเบียนและชำระเงิน 27 – 29 มิ.ย. 61      • รุ่น 59 จดทะเบียนและชำระเงิน 28 – 30 มิ.ย. 61      • รุ่น 60 จดทะเบียนและชำระเงิน 29 – 30 มิ.ย. , 1 ก.ค. 61      ไม่รับเปลี่ยน Group และ Section ทุกวิชา – นักศึกษาที่ได้โควตาแล้วไม่ลงทะเบียนเรียน โควตาจะถูกลบทิ้ง หากประสงค์จะเรียนจะต้องขอโควตารอบสอง และหากไม่มีเหตุผลเพียงพอจะไม่รับพิจารณาโควตารอบ 2 – จะเปิดให้ขอโควตารอบ 2 ภาค

Read More

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TU-STEPS

สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไปครั้งที่ 3/2018 สอบวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 (Download รายชื่อและห้องสอบ) **ผู้สมัครสอบกรุณานำบัตรประชาชน แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในห้องสอบ และเตรียมปากกา , ดินสอ 2B , ยางลบ ในการทำข้อสอบ**