ขยายเวลารับสมัครสอบ TU-STEPS รอบ 1/2019

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 (สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562) สมัครด้วยตนเองที่สถาบันภาษา มธ.ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (วันเสาร์ – อาทิตย์ , วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ)

ประกาศโควตารอบสอง เทอม 2/2018

นักศึกษาที่ได้โควตารอบ 2 วิชา EL ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ตามรายชื่อที่ประกาศ จะต้องจดทะเบียนในช่วงเพิ่ม-ถอนระหว่างวันที่ 22 – 25 มกราคม 2562 ตามปฏิทินการศึกษาชั้นปริญญาตรีปีการศึกษา 2561 ถ้าไม่จดทะเบียนตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์โควตา – ไม่รับเปลี่ยน Section หรือ Group – นักศึกษาที่ไม่เข้าเรียนตาม Section หรือ Group ที่ได้รับโควตา สถาบันภาษาจะไม่รับผิดชอบในการออกเกรด หรือปัญหาใดๆ – นักศึกษาที่ไม่ได้ขอโควตาไม่สามารถจดทะเบียนเรียนวิชา EL ได้ – ไม่รับจดทะเบียนนอกระบบ รายชื่อผู้ที่ ได้ โควตารอบสอง ภาค 2/61 Download

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TU-STEPS รอบ 6/2018

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TU-STEPS สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไปครั้งที่ 6/2018 สอบวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 (Download รายชื่อและห้องสอบ) **ผู้สมัครสอบกรุณานำบัตรประชาชน แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในห้องสอบ และเตรียมปากกา , ดินสอ 2B , ยางลบ ในการทำข้อสอบ**

ประกาศขอโควตารอบสอง ภาค 2/2561

ประกาศโควตารอบสอง ภาค 2/2561 นักศึกษาที่ไม่ได้ขอโควตารอบแรกหรือได้โควตาแล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียน และมีความประสงค์จะจดทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2561 ให้ขอโควตารอบสองในระหว่างวันที่ 12 – 16 ธันวาคม 2561 ทาง www.litu.tu.ac.th (เฉพาะรายวิชาที่มีที่ว่างเท่านั้น) การขอโควตาวิชา EL สามารถขอได้ 2 รายวิชาต่อภาคการศึกษา โดยให้ ขอรายวิชาละ 1 section เท่านั้น ถ้านักศึกษาขอ 2 รายวิชา รายวิชาที่ 2 จะต้องขอ section ที่แตกต่างจากรายวิชาแรก และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ไม่ตรงกัน เช่น ขอรายวิชา EL 201 section 3200 อีกรายวิชาจะต้องขอรายวิชาอื่นที่ไม่ใช่ section 3200 และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ มิให้เป็นวันเดียวกัน หากขอโควตาแล้วไม่จดทะเบียนเรียน โปรแกรมจะบันทึกรหัสนักศึกษา หากนักศึกษาขอโควตาในคราวต่อไปจะจัดอันดับการได้รับโควตาเป็นอันดับสุดท้าย หลักเกณฑ์การพิจารณาโควตา หลักเกณฑ์การพิจารณาโควตา พิจารณาให้นักศึกษาที่รายวิชานั้นๆกำหนดเป็นวิชาบังคับของคณะตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ก่อน ให้ความสำคัญตามลำดับชั้นปี โดยพิจารณาจากปีสูงก่อน ประกาศโควตารอบสอง ภาค 2/61 Download กำหนดเวลาบรรยายลักษณะวิชาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 Download

ขยายเวลารับสมัครสอบ TU-STEPS รอบ 6/2018

ประกาศเรื่องการรับผลสอบ TU-STEPS รอบ 6/2018 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศิจกายน 2561 (สอบวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561) สมัครด้วยตนเองที่สถาบันภาษา มธ.ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (วันเสาร์ – อาทิตย์ , วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ)

ประกาศเรื่องการรับผลสอบ TU-STEPS รอบ 5/2018

ประกาศเรื่องการรับผลสอบ TU-STEPS รอบ 5/2018 (สอบวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ผลสอบ TU-STEPS รอบ 5/2018 ได้จัดส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของท่านแล้ว และผู้ที่แจ้งความจำนงค์รับผลสอบด้วยตนเอง สามารถมารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา มธ. ท่าพระจันทร์ และ สถาบันภาษา มธ. ศูนย์รังสิต (ตามที่ท่านแจ้งไว้ท้ายใบสมัคร)

ประกาศโควตารอบแรก ภาค 2/2561

ประกาศโควตารอบแรก ภาค 2/2561 – ควรตรวจดูรายชื่อทุก SEC/GR นักศึกษาที่ได้โควตาตามรายชื่อที่ประกาศ ต้องจดทะเบียนเรียน ตามกำหนดของสำนักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้ • รุ่น 55-58 จดทะเบียนและชำระเงิน 26-28 พ.ย. 61 • รุ่น 59 จดทะเบียนและชำระเงิน 27-29 พ.ย. 61 • รุ่น 60 จดทะเบียนและชำระเงิน 28-30 พ.ย. 61 • รุ่น 61 จดทะเบียนและชำระเงิน 29-30 พ.ย., 1 ธ.ค. 61 ไม่รับเปลี่ยน Group และ Section ทุกวิชา – นักศึกษาที่ได้โควตาแล้วไม่ลงทะเบียนเรียน โควตาจะถูกลบทิ้ง หากประสงค์จะเรียนจะต้องขอโควตารอบสอง และหากไม่มีเหตุผลเพียงพอจะไม่รับพิจารณาโควตารอบ 2 – จะเปิดให้ขอโควตารอบ 2 ภาค 2/61

Read More

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TU-STEPS รอบ 5/2018

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TU-STEPS สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไปครั้งที่ 5/2018 สอบวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 **ผู้สมัครสอบกรุณานำบัตรประชาชน แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในห้องสอบ และเตรียมปากกา , ดินสอ 2B , ยางลบ ในการทำข้อสอบ** รายชื่อและห้องสอบ Download

ประกาศขอโควตารอบแรก ภาค 2/2561

สถาบันภาษาเปิดให้ขอโควตาวิชา EL 2xx, EL 3xx รอบแรก ภาค 2/2561 ทาง www.litu.tu.ac.th ใน ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2561 เท่านั้น (ตามปฏิทินการศึกษาชั้นปริญญาตรี) การขอโควตาวิชา EL สามรถขอได้ 2 รายวิชาต่อภาคการศึกษา โดยให้ขอรายวิชาละ 1 section เท่านั้น ถ้านักศึกษาขอ 2 รายวิชา รายวิชาที่ 2 จะต้องขอ section ที่แตกต่างจากรายวิชาแรก และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ไม่ตรงกันเช่น ขอรายวิชา EL 201 section 3200 อีกรายวิชาจะต้องขอรายวิชาอื่นที่ไม่ใช่ section 3200 และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ มิให้เป็นวันเดียวกัน หากขอโควตาแล้วไม่จดทะเบียนเรียน โปรแกรมจะบันทึกรหัสนักศึกษา หากนักศึกษาขอโควตาในคราวต่อไปจะจัดอันดับการได้รับโควตาเป็นอันดับสุดท้าย หลักเกณฑ์การพิจารณาโควตา หลักเกณฑ์การพิจารณาโควตา พิจารณาให้นักศึกษาที่รายวิชานั้นๆกำหนดเป็นวิชาบังคับของคณะตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ก่อน ให้ความสำคัญตามลำดับชั้นปี โดยพิจารณาจากปีสูงก่อน ดาวน์โหลดกำหนดเวลาบรรยายลักษณะวิชาต่างๆประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

ขยายเวลาการรับสมัครสอบ TU-STEPS รอบ 5/2018

ขยายเวลารับสมัครสอบ TU-STEPS รอบ 5/2018 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 (สอบวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561) สมัครด้วยตนเองที่สถาบันภาษา มธ.ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (วันเสาร์ – อาทิตย์ , วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ)