ขยายเวลารับสมัครสอบ TU-STEPS รอบ 2/2019

“ขยายเวลารับสมัครสอบ TU-STEPS รอบ 2/2019” ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 (สอบวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562) สมัครด้วยตนเองที่สถาบันภาษา มธ. และศูนย์รังสิต วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.00 น. (วันเสาร์ – อาทิตย์ , วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ)

ประกาศเรื่องการรับผลสอบ TU-STEPS รอบ 1/2019

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ผลสอบ TU-STEPS รอบ 1/2019 ได้จัดส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของท่านแล้ว และผู้ที่แจ้งความจำนงค์รับผลสอลด้วยตนเอง สามารถมารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา มธ. ท่าพระจันทร์ และสถาบันภาษา มธ. ศูนย์รังสิต (ตามที่ท่านแจ้งไว้ท้ายใบสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TU-STEPS ครั้งที่่ 1 / 2019

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TU-STEPS สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไปครั้งที่ 1/2019 สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 (Download รายชื่อและห้องสอบ) **ผู้สมัครสอบกรุณานำบัตรประชาชน แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในห้องสอบ และเตรียมปากกา , ดินสอ 2B , ยางลบ ในการทำข้อสอบ**

ประกาศเกณฑ์การเทียบผลคะแนนสอบเพื่อเรียนวิชา TU104 TU105 TU050 (เพิ่มเติม TU-GET CBT)

ประกาศเกณฑ์การเทียบผลคะแนนสอบเพื่อเรียนวิชา TU104 TU105 TU050 (เพิ่มเติม TU-GET CBT) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป (Download ประกาศเกณฑ์การเทียบผลคะแนน)

ขยายเวลารับสมัครสอบ TU-STEPS รอบ 1/2019

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 (สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562) สมัครด้วยตนเองที่สถาบันภาษา มธ.ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (วันเสาร์ – อาทิตย์ , วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ)

ประกาศโควตารอบสอง เทอม 2/2018

นักศึกษาที่ได้โควตารอบ 2 วิชา EL ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ตามรายชื่อที่ประกาศ จะต้องจดทะเบียนในช่วงเพิ่ม-ถอนระหว่างวันที่ 22 – 25 มกราคม 2562 ตามปฏิทินการศึกษาชั้นปริญญาตรีปีการศึกษา 2561 ถ้าไม่จดทะเบียนตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์โควตา – ไม่รับเปลี่ยน Section หรือ Group – นักศึกษาที่ไม่เข้าเรียนตาม Section หรือ Group ที่ได้รับโควตา สถาบันภาษาจะไม่รับผิดชอบในการออกเกรด หรือปัญหาใดๆ – นักศึกษาที่ไม่ได้ขอโควตาไม่สามารถจดทะเบียนเรียนวิชา EL ได้ – ไม่รับจดทะเบียนนอกระบบ รายชื่อผู้ที่ ได้ โควตารอบสอง ภาค 2/61 Download

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TU-STEPS รอบ 6/2018

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TU-STEPS สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไปครั้งที่ 6/2018 สอบวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 (Download รายชื่อและห้องสอบ) **ผู้สมัครสอบกรุณานำบัตรประชาชน แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในห้องสอบ และเตรียมปากกา , ดินสอ 2B , ยางลบ ในการทำข้อสอบ**

ประกาศขอโควตารอบสอง ภาค 2/2561

ประกาศโควตารอบสอง ภาค 2/2561 นักศึกษาที่ไม่ได้ขอโควตารอบแรกหรือได้โควตาแล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียน และมีความประสงค์จะจดทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2561 ให้ขอโควตารอบสองในระหว่างวันที่ 12 – 16 ธันวาคม 2561 ทาง www.litu.tu.ac.th (เฉพาะรายวิชาที่มีที่ว่างเท่านั้น) การขอโควตาวิชา EL สามารถขอได้ 2 รายวิชาต่อภาคการศึกษา โดยให้ ขอรายวิชาละ 1 section เท่านั้น ถ้านักศึกษาขอ 2 รายวิชา รายวิชาที่ 2 จะต้องขอ section ที่แตกต่างจากรายวิชาแรก และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ไม่ตรงกัน เช่น ขอรายวิชา EL 201 section 3200 อีกรายวิชาจะต้องขอรายวิชาอื่นที่ไม่ใช่ section 3200 และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ มิให้เป็นวันเดียวกัน หากขอโควตาแล้วไม่จดทะเบียนเรียน โปรแกรมจะบันทึกรหัสนักศึกษา หากนักศึกษาขอโควตาในคราวต่อไปจะจัดอันดับการได้รับโควตาเป็นอันดับสุดท้าย หลักเกณฑ์การพิจารณาโควตา หลักเกณฑ์การพิจารณาโควตา พิจารณาให้นักศึกษาที่รายวิชานั้นๆกำหนดเป็นวิชาบังคับของคณะตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ก่อน ให้ความสำคัญตามลำดับชั้นปี โดยพิจารณาจากปีสูงก่อน ประกาศโควตารอบสอง ภาค 2/61 Download กำหนดเวลาบรรยายลักษณะวิชาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 Download

ขยายเวลารับสมัครสอบ TU-STEPS รอบ 6/2018

ประกาศเรื่องการรับผลสอบ TU-STEPS รอบ 6/2018 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศิจกายน 2561 (สอบวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561) สมัครด้วยตนเองที่สถาบันภาษา มธ.ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (วันเสาร์ – อาทิตย์ , วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ)

ประกาศเรื่องการรับผลสอบ TU-STEPS รอบ 5/2018

ประกาศเรื่องการรับผลสอบ TU-STEPS รอบ 5/2018 (สอบวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ผลสอบ TU-STEPS รอบ 5/2018 ได้จัดส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของท่านแล้ว และผู้ที่แจ้งความจำนงค์รับผลสอบด้วยตนเอง สามารถมารับผลสอบได้ที่สถาบันภาษา มธ. ท่าพระจันทร์ และ สถาบันภาษา มธ. ศูนย์รังสิต (ตามที่ท่านแจ้งไว้ท้ายใบสมัคร)