การสัมมนาภายในหน่วยงาน (In-house seminar)

การสัมมนาภายในหน่วยงาน (In-house seminar) โครงการอบรม เรื่อง “Self-Access Learning และการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการส่งออก (English for Import-Export) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ “โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน” โครงการอบรม ในหัวข้อ “The Process of Thesis Writing” โครงการอบรม “การให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา” สัมมนาการจัดการความรู้ เรื่อง “วิธีการและขั้นตอนในการนำเสนอผลงาน เพื่อให้ได้รับการพิมพ์เผยแพร่” Challenges in Teaching Classes of Mixed Proficiency Level Students สัมมนาโครงการจัดการองค์ความรู้ ทักษะการอ่านและเขียน เรื่อง “Techniques in Teaching Reading and Writing” Statistics for Language Researchers ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันภาษา ปีการศึกษา 2552 การจัดการความรู้ ครั้งที่

Read More

โครงการอบรม เรื่อง “Self-Access Learning และการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ”

โครงการอบรม เรื่อง “Self-Access Learning และการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศิริ อนันตเศรษฐ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ณ ห้อง LI 309 ชั้น 3 สถาบันภาษา มธ. ศูนย์รังสิต

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการส่งออก (English for Import-Export)

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการส่งออก (English for Import-Export) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม 207 ชั้น 2 สถาบันภาษา มธ. ศูนย์รังสิต    

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ “โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน”

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ “โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน” เมื่อวันที่ 20 และ 27 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม 207 ชั้น 2 สถาบันภาษา มธ. ศูนย์รังสิต    

โครงการอบรม ในหัวข้อ “The Process of Thesis Writing”

โครงการอบรม ในหัวข้อ “The Process of Thesis Writing” By Professor Dr. Ian Smith, The University of Sydney เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2553 ณ ห้อง สษ 6 อาคารอเนกประสงค์ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการอบรม “การให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา”

โครงการอบรม “การให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา” โดย อ.ดร.ชนิกา แกมพ์เพอร์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2553 ณ สษ 6 ชั้น 1 ตึกอเนกประสงค์ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์    

สัมมนาการจัดการความรู้ เรื่อง “วิธีการและขั้นตอนในการนำเสนอผลงาน เพื่อให้ได้รับการพิมพ์เผยแพร่”

สัมมนาการจัดการความรู้ เรื่อง “วิธีการและขั้นตอนในการนำเสนอผลงาน เพื่อให้ได้รับการพิมพ์เผยแพร่” โดย รศ.ดร.มาลินี ดิลกวณิช และ อ.ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร วันที่ 29 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุม 207 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    

สัมมนาโครงการจัดการองค์ความรู้ ทักษะการอ่านและเขียน เรื่อง “Techniques in Teaching Reading and Writing”

สัมมนาโครงการจัดการองค์ความรู้ ทักษะการอ่านและเขียน เรื่อง “Techniques in Teaching Reading and Writing” วันที่ 17 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันภาษา มธ. ศูนย์รังสิต