Ms. Jurairat Puangsombat

Jurairat Puangsombat

Ms. Jurairat Puangsombat นางสาวจุไรรัตน์ พวงสมบัติ หัวหน้างานบริหารธุรการและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6

Ms. Jarin Yoocharoen

Jarin Yoocharoen

Ms. Jarin Yoocharoen นางจรินทร์ อยู่เจริญ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5