ประกาศโควตารอบสอง ภาค 1/2561

นักศึกษาที่ได้โควตารอบ 2 วิชา EL ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ตามรายชื่อที่ประกาศ จะต้องจดทะเบียนในช่วงเพิ่ม-ถอนระหว่างวันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2561
ตามปฏิทินการศึกษาชั้นปริญญาตรีปีการศึกษา 2561
ถ้าไม่จดทะเบียนตามกาหนดถือว่าสละสิทธิ์โควตา

– ไม่รับเปลี่ยน Section หรือ Group 
– นักศึกษาที่ไม่เข้าเรียนตาม Section หรือ Group ที่ได้รับโควตา สถาบันภาษา 
จะไม่รับผิดชอบในการออกเกรด หรือปัญหาใดๆ 
– นักศึกษาที่ไม่ได้ขอโควตาไม่สามารถจดทะเบียนเรียนวิชา EL ได้ 
– ไม่รับจดทะเบียนนอกระบบ

ประกาศโควตารอบสอง ภาค 1/61 Download
รายชื่อผู้ที่ ได้ โควตารอบแรก ภาค 1/61 Download
รายชื่อผู้ที่ ไม่ได้ โควตารอบแรก ภาค 1/61 Download