ผลสอบ TU-STEPS ช่วง 4/2560

บุคลากร มธ ได้จัดส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของท่านแล้ว

ผู้ที่แจ้งความประสงค์จะรับด้วยตนเองและบุคคลภายนอก กรุณาแจ้งเลขประจำตัวสอบ / ชื่อ-นามสกุล ก่อนรับผลสอบ