สถาบันภาษาเปิดให้ขอโควตาวิชา EL 2xx, EL 3xx รอบแรก ภาค 2/2560

ทาง www.litu.tu.ac.th ในระหว่างวันที่ 9 – 15 ตุลาคม 2560 เท่านั้น
(ตามปฏิทินการศึกษาชั้นปริญญาตรี)

การขอโควตาวิชา EL

  1. สามรถขอได้ 2 รายวิชาต่อภาคการศึกษา โดยให้ขอรายวิชาละ 1 section เท่านั้น
  2. ถ้านักศึกษาขอ 2 รายิชา รายวิชาที่ 2 จะต้องขอ section ที่แตกต่างจากรายวิชาแรก และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ไม่ตรงกัน
    เช่น ขอรายวิชา EL 201 section 3200 อีกรายวิชาจะต้องขอรายวิชาอื่นที่ไม่ใช่ section 3200 และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ มิให้เป็นวันเดียวกัน
  3. หากขอโควตาแล้วไม่จดทะเบียนเรียน โปรแกรมจะบันทึกรหัสนักศึกษา หากนักศึกษาขอโควตาในคราวต่อไปจะจัดอันดับการได้รับโควตาเป็นอันดับสุดท้าย

หลักเกณฑ์การพิจารณาโควตา

  1. พิจารณาให้นักศึกษาที่รายวิชานั้นๆกำหนดเป็นวิชาบังคับของคณะตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ก่อน
  2. ให้ความสำคัญตามลำดับชั้นปี โดยพิจารณาจากปีสูงก่อน

ดาวน์โหลดกำหนดการบรรยายลักษณะรายวิชาต่าง ๆ คลิกที่นี่