ผลสอบและวุฒิบัตร TU-STEPS ช่วง 2/2560 จัดสอบเมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 จะใส่ซองเป็นรายบุคคล ส่งไปตามคณะ และสำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์มารับด้วยตนเอง สามารถมารับได้ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560