Ms. Jurairat Puangsombat

Ms. Jurairat Puangsombat

Ms. Jurairat Puangsombat
นางสาวจุไรรัตน์ พวงสมบัติ

หัวหน้างานบริหารธุรการและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6