เรื่อง “การสอน การอ่านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้กิจกรรมและใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ”

วิทยากรโดย รศ.นพพร สโรบล
วันที่ 26 มีนาคม 2553
ณ ห้อง LI 211 ชั้น 2 สถาบันภาษา มธ. ศูนย์รังสิต