เรื่อง “การประเมินตำราภาษาอังกฤษ”

วิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ปราบพาล
วันที่ 9 เมษายน 2553
ณ ห้อง LI 309 ชั้น 3 สถาบันภาษา มธ. ศูนย์รังสิต