เรื่อง “Creative Thinking and Student-centered Learning”

By Professor Dr. Ian Smith, The University of Sydney
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันภาษา มธ. ศูนย์รังสิต