การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนหนังสือราชการ”

ในวันที่ 25 สิงหาคม, 1,8,15,21 และ 30 กันยายน 2553
ณ ห้องประชุมชั้น 1 และ ห้องประชุม 207 ชั้น 2
สถาบันภาษา มธ. ศูนย์รังสิต