เรื่อง “Commonly Used Statistical Methods and Research Designs”

By Assoc.Prof.Dr. Kanjana Watanasuntorn, Sukhothai Thammathirat Open University
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553
ณ ห้องประชุม 207 ชั้น 2 สถาบันภาษา มธ. ศูนย์รังสิต