โครงการอบรม เรื่อง “การทำวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” (Classroom Action Research)

วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ทองรินทร์
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554
ณ ห้อง LI 309 ชั้น 3 สถาบันภาษา มธ. ศูนย์รังสิต