โครงการอบรม
เรื่อง “Self-Access Learning และการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ”

วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศิริ อนันตเศรษฐ
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554
ณ ห้อง LI 309 ชั้น 3 สถาบันภาษา มธ. ศูนย์รังสิต