Language Institute Thammasat University

 • Graduate Admission 2016
 • Summer Camp
Litu tests

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET (Thammasat University General English Test)

http://litu.tu.ac.th

วัตถุประสงค์

    ข้อสอบ TU-GET เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้ประสงค์จะทดสอบความรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง

การจัดสอบ สำหรับปี 2559 มี 12 ช่วงคือ

ช่วงที่รับสมัคร / ชำระเงินวันสอบวิธีสมัครสถานที่สอบ
1/2559 1 - 15 มกราคม 2559 31 มกราคม 2559 สมัครทาง Online และ ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย

อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (ตึก SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

2/2559 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 28 กุมภาพันธ์ 2559
3/2559 1 - 15 มีนาคม 2559 27 มีนาคม 2559
4/2559 1 - 15 เมษายน 2559 24 เมษายน 2559
5/2559 1 - 15 พฤษภาคม 2559 29 พฤษภาคม 2559
6/2559 1 - 15 มิถุนายน 2559 26 มิถุนายน 2559
7/2559 1 - 15 กรกฎาคม 2559 31 กรกฎาคม 2559
8/2559 1 - 15 สิงหาคม 2559 28 สิงหาคม 2559
9/2559 1 - 15 กันยายน 2559 25 กันยายน 2559
10/2559 1 - 15 ตุลาคม 2559 30 ตุลาคม 2559
11/2559 1 - 15 พฤศจิกายน 2559 27 พฤศจิกายน 2559
12/2559 1 - 15 ธันวาคม 2559 25 ธันวาคม 2559

*** สำหรับบุคคลทั่วไป***

 • ค่าสมัครสอบ 500.-บาท
 • สมัครสอบ online ที่ : http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx
 • พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและน าไปชำระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา
 • ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบ ทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์
 • (สถาบันภาษา ไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ใช้บัตรประชาชนเข้าสอบ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบ) นำดินสอ 2B,ปากกา,ยางลบ
 • ตรวจสอบคะแนนได้ทางเว็บไซต์ หลังจากวันสอบ 1 สัปดาห์

(สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบ ภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์)

สำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี

 • สามารถใช้สิทธิ์สอบ โดยชำระค่าสมัครสอบ 40.-บาท ปีละ 1 ครั้ง เฉพาะ ช่วง 5 เดือน พฤษภาคม หรือ ช่วง 10 เดือน ตุลาคม ปีละ 1 ครั้ง
 • ให้สมัครสอบ Online ที่ : http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx
 • ช่องรหัสประจำตัวประชาชน / Passport - ให้พิมพ์หมายเลขประจำตัวนักศึกษา
 • พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและนำไปชำระเงินที่ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา
 • นักศึกษาสามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบ ทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์
 • (สถาบันภาษา ไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ ใช้บัตรนักศึกษาเข้าสอบ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบ) นำ ดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ
 • กรุณาแต่งกายชุดนักศึกษาเข้าสอบ ถ้าไม่แต่งชุดนักศึกษาไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
 • นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนน ทางเว็บไซต์ หลังจากสอบ 1 สัปดาห์
 • (สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบ ภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์)
  หมายเหตุ *
  ยกเว้นนักศึกษาภาคพิเศษคณะต่าง ๆ ภาคบัณฑิต และนักศึกษา SIIT ไม่สามารถใช้สิทธิ์ นี้ได้ *

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
โทร. 0-2623-5134, 08-7972-7755 โทรสาร 0-2623-5138
E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

โอนเงินและสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่วง หรือคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น