Language Institute Thammasat University

  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
LITU Activities

โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง "การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่อาชีพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ"

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2553
ณ ห้อง สษ 6 อาคารอเนกประสงค์ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์